MENÜ
Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİ

AYDINLATMA METNİ

Sebahattin Akyıldız Tekstil Konf. Gıda, Mobilya, Turizm, İnşaat, Taahhüt, Nakliyat, İthalat, İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet  göstermekteyiz. Bu  nedenle Sebahattin Akyıldız Tekstil Konf. Gıda, Mobilya, Turizm, İnşaat, Taahhüt, Nakliyat, İthalat, İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile ilişkili şahıslara ait kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) ‘na uygun olarak işlenerek,  muhafaza edilmesine önem vermekteyiz.  Bu sorumluluğumuzun bilincinde KVKK ‘da  tanımlı şekli ile “ Veri Sorumlusu ‘’ sıfatıyla,  kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerin korunması için idari ve teknik tedbirler almakta, KVK Kanunu doğrultusunda aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemekteyiz.

6698 Sayılı  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesi ile  veri sorumlusuna ;   veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği ,kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği ,işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan veri sahibinin hakların konusunda veri sahibini bilgilendirme yükümlülüğü getirilmiştir. 

Sebahattin Akyıldız Tekstil Konf. Gıda, Mobilya, Turizm, İnşaat, Taahhüt, Nakliyat, İthalat, İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. veri sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu’nun 10. Maddesi hükmü uyarınca hazırlanan iş bu aydınlatma metni ile veri sahiplerini bilgilendirmekte ve aydınlatmaktayız.

1-Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘nun 3. Maddesi (ı) bendinde veri sorumlusu tanımına yer verilmiştir. ‘ Kişisel verilerin işleme amaçlarını vasıtalarını belirleyen ,veri kayıt sisteminin kurulmasından  ve yöneltilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler ‘’ veri sorumlusu olarak adlandırılmıştır.

Kişisel verilerinizi işleyen veri sorumlusu  Sebahattin Akyıldız Tekstil Konf. Gıda, Mobilya, Turizm, İnşaat, Taahhüt, Nakliyat, İthalat, İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.  ‘dir.

Merkez adresi  : Barakfakih Mah.12. Cd. No:5 Kestel/ BURSA

Telefon             : 0/224/3841630- Faks:0/224/3841602- KEP:  Sebahattinakyildiztekstil@hs03.kep.tr 

Şube adresi      : Kale Mah. Ankara Cd. 69.Sk. No:86 Kestel /BURSA.

Telefon             : 0/224/3730361- Faks:0/224/3727348

2-Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler :

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ,
 • Doğru ve gerektiğinde güncelleştirilerek ,
 • Belirli ,açık ve meşru amaçlarla ,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı ,sınırlı ve ölçülü olarak
 • İlgili mevzuatta öngörülen  veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecek şekilde işlenmekteyiz.

3-Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları :

Şirketimiz nezdinde kişisel veriler aşağıda sayılan amaçlar çerçevesinde işlenmektedir.

 • Ticari faaliyetlerin planlanması ve icrası
 • Finansal ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi
 • Personel temin süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket çalışanları için  iş akdi ve mevzuattan kaynaklı  yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ,  denetimi , icrası
 • Bir sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet alım süreçlerinin yönetilmesi,
 • Şirket içi eğitim ve arge çalışmalarının yönetimi
 • Hukuki operasyonların yönetimi vb. amaçlarla KVK Kanunu‘nun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında hukuka uygun olarak işlenmektedir.

4-Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği :

Kişisel verileriniz hukuki sorumluluklar sebebi ile ve yasal sınırlar çerçevesinde  olmak kaydıyla hukuken yetkili özel hukuk kişilerine ,  yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ,ayrıca faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ifa yardımcılarımız ve iş ortaklarımıza KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerinde düzenlenen kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslara göre kişisel veri işleme şartları , amaçları ve yasal sınırlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

5-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi :

Sebahattin Akyıldız Tekstil Konf. Gıda, Mobilya, Turizm, İnşaat, Taahhüt, Nakliyat, İthalat, İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kişisel veriler ,  muhtelif sözleşmeler ,iş başvuru formları, kariyer siteleri , tedarikçiler ,e-posta , kamera çekimi ilgili kişinin doğrudan başvuru ve beyanları ile sözlü ,yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır. Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz kanun gereği , sözleşmelerin ifası, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş güvenliğinin temini , ticari ve işletmesel faaliyetlerin yürütülmesi ,bir hakkın tesisi ,kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ,ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatlerini korunması gibi KVK Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilecektir.

6-Kişisel Verisi İşlenen Gerçek Kişinin Hakları :

İlgili kişi veri sorumlusu  Sebahattin Akyıldız Tekstil Konf. Gıda, Mobilya, Turizm, İnşaat, Taahhüt, Nakliyat, İthalat, İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. ’ne başvurarak aşağıdaki bilgileri talep etme hakkına sahiptir.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren fiili ve hukuki sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini isteme hakkı vardır.

 

7-Başvurunun Yapılması

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında 10/03/2018 tarihli Tebliğ gereğince  Kanunun 11. Maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi yazılı olarak şahsen ,noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla Sebahattin Akyıldız Tekstil Konf. Gıda, Mobilya, Turizm, İnşaat, Taahhüt, Nakliyat, İthalat, İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. ’nin  Barakfakih Mah.12. Cd. No:5 Kestel/ BURSA adresine veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ,güvenli elektronik imza ,mobil imza  yada ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle  Sebahattinakyildiztekstil@hs03.kep.tr (KEP) adresine yada yazılı olarak gönderebilirsiniz.

Başvuruda ;

 • Adınız ,soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve fax numaranız,
 • Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler eklenmelidir.

Başvurunuz iletim tarihinden sonra en kısa sürede, her halde en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin bir maliyet gerektirmesi halinde , Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ de belirtilen tarifedeki ücret alınabilecektir. Veri sorumlusu olan şirketimize ilgili kişi tarafından yapılacak başvurular etkin ,hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak sonuçlandırılacaktır.

     Saygılarımızla,

     Sebahattin Akyıldız Tekstil Konf. Gıda, Mobilya, Turizm, İnşaat, Taahhüt, Nakliyat, İthalat, İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.